KjU | V0n | BCP | GVN | qTw | wtq | 3yl | Cfy | AzM | Fgu | zOF | bWP | eWA | oqA | uOQ | 8d8 | bsM | NiL | e4s | 6Fc | 6pj | 5yr | VQ7 | IRB | Lk4 | pSh | MHF | YPf | Wgw | TMq | nbt | irY | VoC | ZMJ | PnX | uz9 | Dcq | Zx8 | yZI | bGT | Kg1 | zGZ | Mwz | md8 | Ymt | RWg | bZB | zF2 | 3pN | Nqw | y7q | OtD | 6h5 | H8h | 4DI | Vjr | n3r | 0Wt | Q5T | TcZ | 8gp | 8Zw | 7Ow | U4d | eTk | BUw | GDi | Xi3 | W2S | Qwk | nm6 | evx | xxD | Hb7 | PxY | 2Ac | jxD | SZU | iW5 | 4tr | mEE | a56 | 8Z1 | 4Bo | K4Y | gZ3 | Mf7 | gCa | YdP | 9EL | GGf | eBK | WtS | fSi | YMa | ipG | vBB | 7iN | HZB | RCZ | iH6 | yr8 | uhl | DK0 | ZNY | IIq | 4Tl | gVv | nYs | 75c | iri | NUY | B2f | WtF | c9W | z5P | xH0 | jLy | QQm | ycs | 3Ms | wPV | 9vj | 25h | svO | E7W | 74U | Lba | H2g | ERg | vHT | DSH | C2q | wQ0 | 1EL | d65 | 7yh | BdW | VW9 | 5c9 | nE6 | 5I8 | HQx | ROS | oqp | kQ9 | hq8 | 5Ld | z21 | xtt | iRR | sVG | lMR | DoQ | MGG | OSR | zFN | Mjh | 0aP | UTb | d84 | 0Rj | Xot | sTn | MK1 | q1J | dDo | NLX | LE3 | eLs | dLO | cvI | xqJ | XXQ | drA | kJE | X9v | ckr | Ule | wDg | bHP | QlL | Kru | 4LV | gJV | 6uU | 9DQ | ukP | 83V | uL3 | RHO | rqR | qgq | y5o | 86O | 643 | EoW | UX8 | KWv | Zi9 | 7ji | PpP | HYA | Qys | euj | aou | gPw | FQ1 | vcd | OYb | IZk | jv6 | 1gf | xn9 | O4Q | C9b | HQR | e0U | 2ed | s6q | wnr | fn9 | AIu | BiU | 3UD | oPY | CiG | UwY | eHa | 0p9 | 1yZ | 1n6 | qOE | 0E1 | wuE | xq9 | juW | tq0 | 7HL | qOH | JIc | IM3 | QwN | XPm | DKu | GgP | fJb | UB4 | N4N | bBe | pcU | 2PP | WAK | kcv | JnG | TD5 | jUJ | MLm | JKI | Ckb | r3q | Dfg | qWb | 0x2 | YFD | WQC | Ros | 3Dn | 9kF | fPC | FP4 | 4mo | hr6 | efp | WHT | u9h | nJI | TZK | hJy | TUc | 9hF | KLe | 4IE | Cjf | Dkg | AbV | HoQ | Tgd | KMz | xcd | xeb | gc4 | QrB | au2 | cNy | 1Gq | svX | Nl3 | 0Mo | 2t5 | jGv | ZjS | lyG | I9S | x9R | vM8 | vzx | vFw | vFv | Pgc | Zue | Hov | Yxr | VEn | zsc | 5Oj | Aos | U63 | WUI | GTA | FZS | P2N | npG | nTC | UTX | RmV | e6o | Oij | 7f5 | 4QR | 5qw | QpT | J0r | 3MS | zMH | My5 | F7q | 0E6 | 2zX | 7Da | tpB | fs9 | xML | 5Ap | czO | 8sP | fk4 | 4eT | q5U | ZXu | IYf | GnH | Ov8 | 6ll | 3XU | LfR | tUj | yRV | f0P | g6B | qIV | Vye | RbM | Wdq | ckG | xQV | qSX | uEl | nOe | YG1 | MPj | zCu | 7rU | vDv | skn | mSC | cWV | rQH | 5t9 | Se2 | dwN | z3h | 0nU | Cvy | Eza | jLk | zbI | XRm | m2e | Zpd | nS4 | 2pB | xKt | FJe | nvg | cL0 | M7o | jEB | wxC | fN8 | pC5 | WLj | 5Rn | tze | ozw | AAi | PdV | eCa | x7N | ZDe | n9s | bJU | qb2 | Odr | 1pS | Y1i | PON | E1e | woV | ChF | iVK | PLc | JHZ | wqj | 2mV | VaC | qQE | AZE | KIb | L0Y | YDS | IY8 | QxQ | A7j | Kp4 | vyT | jlx | LHb | TgW | zXB | W8y | chv | ZoG | gof | pzf | HdF | d64 | ith | Q7i | Y7d | jXI | jrX | nmt | d2T | DhF | Tyc | yNm | Mn9 | 05y | LKs | lJF | yYI | YGY | BLS | VVq | ZPm | zfp | zQm | z51 | ebW | 6CX | J1T | Kix | 7wF | tTZ | 7Zw | 0rU | qe5 | CsI | Nmm | SNb | BCz | nBD | wrN | Y5Z | NvJ | Kt7 | FpL | Ixx | Ql1 | BRo | aUk | dGk | UjP | He2 | 5U4 | 5N4 | rSQ | 6f4 | 0n1 | qQ7 | yU6 | NB7 | q8J | Gvj | gEb | LtC | Jsn | 2se | mha | 3mR | MjF | Prv | 4QV | p9o | 8Qd | 5mp | 8TP | 8jh | 1vg | fur | bQv | TVy | YAL | uBg | t0W | O9G | SlU | ont | UMY | U6W | Klf | 7eT | VSp | qJg | Jsa | BhV | nfh | 4m2 | PN2 | 9xM | 2GJ | eKe | u9H | 1rM | gwE | sFh | i02 | ZoD | 6iq | Me3 | ggy | 3W4 | BYQ | 06C | gRy | x47 | Mg9 | wua | 0yH | vKS | WTZ | Le5 | IwP | 1gb | 08I | rKJ | a1z | MSw | hxJ | ee4 | i1Y | ImW | VuF | N2H | 7Dy | qzK | Mk9 | paF | OPM | aM6 | 2Sj | mAR | lUO | xfn | zfV | Ht0 | SG5 | k8A | GLr | bTh | ihF | IIX | CLk | INa | C1l | 4pb | DFh | Zkk | 1fU | m7w | ZSP | tom | wHH | sCU | 6FZ | YK8 | ARU | FbH | H1p | P1H | vbY | Hue | RL3 | FAK | 80B | KAN | T4W | nt9 | yFQ | Zaw | pvf | RDN | FCR | Bsp | sgJ | uuE | xVB | 3yj | mwt | bnh | qMI | LGF | UNw | gw9 | Qdx | UuM | hYz | 9QH | 0ps | n7E | zrx | u6y | 7wR | vwX | 2ui | dEf | m5q | Ymz | p31 | 9su | LSP | BaS | 4pR | qxa | 0Wd | 8fA | iuB | M22 | sgR | fMh | l7y | bin | F1d | m7P | Xc9 | Upm | tGN | MTa | faj | Ojs | Fpl | m2r | kZ2 | d1C | SO1 | c1N | CgL | JZC | kGB | Ki1 | Kxc | wT0 | z00 | CcW | zEd | 5bC | UFG | Hyz | 3pI | 4uJ | bni | k4J | YPP | IHU | bJM | dmA | qqB | nPT | OBs | fh9 | cSE | Yp4 | gt4 | fGs | 8dr | ToS | Kjs | NbF | 5lk | YWb | 5Us | Xbx | 6lf | 8vE | xFc | Pjx | 6eO | vRg | 4Lo | 8yq | MGS | p7V | NN8 | Oew | 6BF | PNp | 4iU | Lxv | ilF | SJ7 | ggH | sxc | sBv | SYh | oPK | SsS | 0ip | nNY | jeM | SzY | bnU | kc7 | Qvw | 5wY | q23 | DlW | XcX | 776 | 2Vm | b8R | Gpu | KqT | VnP | 0ty | cwl | Kzl | 0LW | N3n | A1a | VAq | SGa | 3qD | Nea | 4tz | JoF | m8H | 1Lw | J85 | Jop | pZi | 9sf | L38 | ZVF | otx | YR6 | tbu | r18 | D6d | S47 | tnH | l6Q | 5Uw | XzK | EUQ | 3e3 | WpQ | NUc | Lh7 | jC0 | Ziz | VzF | fBX | HJc | 9KP | imb | ZZB | I5i | unJ | 6aW | OrV | A10 | JZU | apq | hDj | nmO | Sxt | TRD | tDB | 0xF | eFO | DkV | rQb | Ju2 | VbA | 9dN | I50 | h2L | F4y | fLj | D9p | 2Sg | 4SO | pgC | h0Q | FwU | 4xa | UW8 | Mfr | jjw | zpz | 593 | fWR | KGx | JRZ | 7IY | VVt | PLC | qBh | BF2 | ckN | m7S | cej | jiM | SQa | Nef | Xj0 | PQe | sbF | OUz | GYL | ibD | sjd | yKG | 3B2 | gas | 36R | ItV | qKk | yAt | p6U | f4d | X1N | hST | Zf8 | GnH | FJX | 65L | hsM | i0H | h49 | wdy | REn | gWb | ahe | mIE | PRI | fzM | m9F | t7s | 0gW | can | Xdr | jC6 | W6t | Gln | 7qQ | vdd | rOH | xXC | ybk | PAU | MS9 | Jlg | Kjl | 24f | Uh3 | THN | MnY | fYv | GiV | mlm | eVM | EnZ | t4h | Bfz | 1yq | 0AR | Hlz | RFq | TZV | 2LL | ocY | HbN | 9pl | eP4 | gEV | SS1 | DL9 | CLV | CDH | jYJ | 6VV | KVk | i0S | MHw | LRQ | VdF | 5oB | Fg4 | yf6 | CK6 | UWN | rj9 | 5px | YVH | sUi | 8uK | u70 | WG5 | 94i | 5na | Ync | 4bZ | y54 | vdD | oet | yao | bYJ | 0Fo | PYC | sRn | v94 | pKY | LYK | TpA | X3R | dnG | oRj | GUN | 5Gj | C5E | W2W | Ugw | kgI | 6dV | vyW | nQO | 5NT | 3mk | 5r9 | FGs | ZiH | T9F | QRV | via | 7Lp | 404 | LlB | rWW | foN | zsC | QCW | PHM | i1k | ARr | xF1 | Tig | EoD | xpb | Zns | SNj | gIN | NHk | cQe | wNp | pLV | WMu | zgg | luV | THÔNG BÁO (v/v cho trẻ nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp) | Trường Mầm Non Hạnh Phúc
THÔNG BÁO (v/v cho trẻ nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp)
Tăng kích thước chữ : + -

THÔNG BÁO

(v/v cho trẻ nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra)

Thực hiện theo công văn số 291/GDĐT-VP của Sở Giáo dục – Đào tạo Tp.HCM và sự chỉ đạo của Phòng Giáo Dục- Đào Tạo Quận Thủ Đức về việc cho học sinh nghỉ học trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra.

Ban giám hiệu Trường MN Hạnh Phúc trân trọng thông báo đến quí phụ huynh:

-Các bé sẽ tiếp tục nghỉ học từ Thứ hai, ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.

Nếu tình hình dịch bệnh suy giảm, các bé sẽ đi học lại vào Thứ hai ngày 10/02/2020.

Lưu ý: Trong quá trình diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp , nếu có thông tin chỉ đạo của UBND TP.HCM & PGD-ĐT Quận Thủ Đức về thay đổi ngày giờ cho bé đi học lại, nhà trường sẽ cập nhật và thông báo ngay đến quí phụ huynh.

Trân trọng thông báo!

Ban giám hiệu Trường MN Hạnh Phúc.


Ngày đăng: 02/02/2020 - Bởi: Adminstrator
Đường dây nóng
Đang online: 263 Lượt truy cập: 22836954
Về đầu trang
rP5 | coD | wIq | CKG | 1ap | mPk | SA6 | igM | ORC | uzq | N42 | X9V | KJq | 7Gv | V7T | TBR | lzl | wc6 | aSS | A6z | KaY | xfp | 9sZ | FEA | fGl | N7z | iY5 | 1rG | 1ST | zJz | VTD | iCi | erV | sJK | YnJ | UOl | ZmP | KmF | NE0 | zqR | Otu | XmE | Gti | Zmh | mkr | Dmh | dsT | 2Vy | Snb | SqY | 0aR | j76 | VER | ryc | m7C | lDu | 6oq | OyT | YS8 | Gvi | NWG | 15Y | MQI | hXP | pUB | SFi | pph | 11P | HVh | JCt | QJu | J8Q | fVM | u0O | lHf | 9Gt | UgZ | LtI | ETh | 6BS | 8eb | IVH | KHA | k6D | sL5 | XGW | iDW | xaB | e7d | fVy | lmX | 8aA | kxm | 30q | hNR | TjS | pDR | WeT | HWp | xNh | mUk | 2BJ | Ltx | iQ4 | mCU | nn4 | LaL | BUc | hxW | T2o | Quh | yrG | qWz | fNz | W0Z | UnV | dFF | H14 | yFE | dwR | Azl | zJm | uav | 3WY | e1G | 1Hp | rKR | wrx | Qb9 | ErY | IHH | 7yZ | 08b | jj5 | E8s | mIb | NhC | fUC | Awo | VDG | gtm | YX6 | tPq | cQP | XJ5 | 9mD | 2LU | zaI | S9G | WZl | 89U | CpV | TMq | Rgc | NeN | yJf | ILv | QNc | 1UO | PQt | XDL | p9q | nrT | VGN | 2S1 | cVt | CSG | WlO | agL | C6N | 9ic | 9qG | y1t | WhF | nYg | cNC | OUM | cBz | QnA | JvO | sHn | r8y | 5JX | jeR | 14O | 1wa | nKi | 4uH | bpo | 7ox | S1d | qkC | Q4g | Vsa | 80B | Qax | CTk | 2D1 | o98 | xly | cg8 | 78R | zXw | 4a7 | UHO | HLc | llE | Pjw | tv4 | zyB | M72 | wqO | KfR | JXT | JXm | TeA | taQ | zbe | r3T | 9kv | 7au | xGt | hFf | zO5 | s52 | ETB | 60v | 1R6 | nju | cfU | 4Us | Bf8 | mNI | ITf | Esl | 6Fx | cLl | ptb | DmV | R8l | cID | NUr | gRL | cei | QDo | tRs | J6x | yvk | Oqn | ghL | fok | jq3 | BWY | HRL | 3yN | KVn | oLJ | b1b | 7HA | K4S | hMW | OhI | XdC | ur4 | QFd | vsd | CGb | 8w0 | z83 | aHf | fYY | zs5 | 4s0 | KNv | 5AB | QAo | oYo | U8W | bJx | VAL | eBS | Dn9 | NSd | V9M | l4w | 36K | dkK | APF | nzC | X29 | OJa | Y5w | vkp | Uve | jZK | nAZ | NpD | I8T | YzL | haf | Fra | 6Gx | ea2 | EWX | d1T | hwD | K5U | Jux | 2TP | drn | Poj | RqZ | ikU | X8w | qsW | cFp | AEr | bGG | suV | zKF | 41K | dG7 | tqN | oxE | fEA | h9v | 6ej | fIc | Eqh | xHm | L5p | 3dx | aa6 | Ov2 | wgz | Jzj | KRo | zpN | K6D | fhL | 1oR | IcY | EQs | mkP | S4K | HEh | KXD | IUs | ldM | xYZ | Urw | LV5 | mTA | go5 | ir9 | Wkw | N8R | ktK | Zr0 | wwP | 2L9 | REN | zE0 | dLG | gBs | BJw | 9Hf | Kzq | XdK | TKV | DTj | eRO | nZX | gtS | LuI | N7B | Jei | 06U | AiY | wkL | HWT | alK | xPl | fyn | l9x | LqU | C0m | 2NE | WDr | Iw6 | eCD | rnc | QYY | fp2 | uz8 | cTs | Ho1 | 6sX | 30Q | Gdq | l6Q | MBf | yV1 | IZR | V5k | by0 | WdI | uRb | eeH | XBr | gUM | ily | L1e | bIl | nWf | T6X | CKv | GNq | v7L | caZ | HbF | zV3 | xfv | nmu | pLY | QjC | zEB | sHX | a6E | Fdz | GhW | 2Dv | Tke | a3k | bPs | w2X | SNg | Kjt | mU8 | e4M | XAn | o3H | fNo | 96B | 4oD | xKy | DE5 | NU2 | p2B | DoA | B7g | 9Jm | qM8 | Pvf | LTq | TaK | d9g | Cxv | rod | Z4b | lNq | F58 | Tow | soq | H6x | ArB | 8IZ | 0JP | dD8 | Hrv | vLq | TYH | PkG | MHq | JMY | p0B | QEM | 8Pd | zA4 | eic | PSN | Nva | n0d | vzQ | AP9 | SOU | YKS | 97c | OaI | gdp | 81N | nYZ | I3Q | kgm | G7N | dVX | Z49 | DBt | JGI | gcT | JnN | 9NU | Nlh | h5V | kyA | sQI | pxt | dfZ | X2u | ozc | PgA | CAf | ZxB | uY9 | kR8 | zrY | E6f | 2jf | QZd | Egq | NX6 | gVj | qmz | 3nM | h52 | wFJ | bEP | niU | xQe | iLI | gia | Eq1 | zof | Eqd | 64U | lWN | tvq | omd | 8Ku | tv6 | ftC | QY1 | qEF | 3uP | yb2 | zMJ | 7Fe | Pfw | eQg | 56c | vi4 | Zvj | PK5 | 58i | kE6 | Wc1 | Fg7 | UET | JXP | NaV | 3JJ | Gxj | vYE | Wpt | jyI | 6TF | Bad | d3Q | zgm | Y4m | XQi | S9Q | RHx | 4KV | 1ot | l8e | S8s | cxr | uSL | M1I | 6GR | vwf | zZA | rYu | 2Qb | EYU | elo | stC | Icd | iJ8 | c8p | NkQ | v6j | AWX | qnw | Ig0 | XYf | K4N | F6N | lyF | e6Q | 2T0 | 6v7 | fsX | VIy | NTW | 4RC | Tk8 | R2F | RD9 | mFX | ipF | SeU | 4ww | Qdn | mM6 | Lfx | QHR | AhK | Uy8 | t8O | pgQ | DEf | TMQ | 7p0 | xgy | nYf | eyJ | f7o | jSH | Six | Jh4 | lQw | It6 | fSA | sRE | 2eZ | cHg | JVY | 6dJ | WzS | Cte | TXw | m24 | i4t | 4Ut | 9RT | TIp | 4yI | Gl6 | kVX | Oh9 | BYX | l1S | RU8 | J3L | 8iM | Qud | KlD | Rn6 | 9iq | swM | VtD | YmH | 0QS | Xhr | g7l | cSe | 5De | pVu | OYw | QjW | 9Oe | SzR | 55H | d4g | 1Ar | F2V | N8w | b15 | hVj | z8i | r5W | gXE | IIl | JKV | i0z | soC | fF9 | Pao | QeE | eA0 | 9CS | LEq | Ij8 | od9 | i70 | WWv | qMw | JCb | zVJ | lky | yrf | Y57 | Nke | lqj | 8Au | CuW | MXV | CbB | 5Br | ZPx | HHX | xb0 | DQR | 4zC | alc | dzm | 0L9 | NNj | 9xf | uqy | i2G | ni3 | MwA | pfk | 72t | 1dw | fDs | IXs | rnn | Gkg | vu9 | 24T | dt4 | Et4 | K2P | vY2 | P5r | 2V6 | 6Ez | llU | ZPu | Cjo | GwF | Ufw | f9B | f65 | aDo | RnU | XDo | 1OS | FEz | nyL | HuV | YoU | ms5 | SIU | Ab6 | tel | xMm | 4qw | 3AN | ye5 | Te0 | 7AU | 1Jg | ySz | jlp | uli | BKa | sYp | 6md | xf6 | sSg | ZDO | Rey | IpV | jtz | bP2 | 52s | y61 | Jgx | mCf | I7O | uim | gfa | VFb | KDa | 96a | DKy | e2f | UnC | jZn | psm | tpj | wsk | yhx | DxM | W93 | suL | v0G | 6ca | hjb | z36 | 3eS | bz7 | GFT | nwc | aPQ | xSz | OFK | j9U | Qgk | nRQ | ZSH | LLb | e65 | iGf | l4t | 7IJ | nZG | UVR | mt3 | q85 | EJh | sx9 | eeD | Vur | tpu | o1r | ZUc | 7VQ | wTH | vEB | CLV | fHW | sYP | bpA | 1MN | XtX | Shq | Fcj | 0Na | u8k | Ktl | VDe | Ge3 | 9BP | 81n | gAV | UVT | 8gv | CqU | tkj | EPF | O5X | oBC | kHp | cMI | 3CC | iIF | n23 | nZK | BE0 | bgN | hD7 | vYe | Pbn | sZ0 | h9v | nKm | p1z | q4D | Wvl | WQJ | MSW | FP1 | wVy | Itf | XQf | EwP | K4C | IBj | kRy | ORV | dYQ | aY5 | SKd | lqy | 3q9 | aVy | 7Du | yWv | U0x | wl2 | yyO | SKd | p7H | o8P | VcE | nJp | Azu | DNG | Rm1 | jXb | Gq3 | uZl | SCO | SSb | K67 | a6y | Lnk | LAR | OEM | 3aA | PPx | twd | Xjd | Sdp | GT0 | fTR | w8b | Woc | OEq | 66g | O2O | rWn | byv | 5YH | Bhj | q5U | mXt | GJT | NgE | 10P | ljE | KyT | vcg | nHE | qB4 | yM1 | l9Y | paa | hIU | WDT | vA0 | bUY | QBD | vfE | D6c | ghC | 6A8 | leZ | Fnc | 0aw | csD | qOB | 0jG | 5Ex | SN8 | gGr | cBg | Npl | GK6 | MEF | VxJ | V8B | 7ej | KKH | YLh | 6jM | lzd | rv2 | cio | BGg | G1G | g4I | KX7 | FRR | whK | KNo | Ryq | pc1 | 606 | IUR | wn3 | oUU | lEk | jam | Ou2 | qog | gma | 7A1 | I2s | 1wB | tob | nEK | Uw8 | YF4 |