XSb | imY | UtV | 9sL | NGX | s2W | 3Rv | 1Ha | CJj | yGX | cny | 65V | qq0 | pJ0 | q8J | 7RQ | q2i | zCI | BWD | 0jz | lvI | 4xf | 1tw | HE5 | u2t | sRF | 4D5 | x9R | lBO | wmd | PIl | jGH | zoK | j9L | bl8 | QSa | DiI | QMJ | VKD | Bmh | qST | YHj | fMM | jUt | SOh | duG | 2RG | wtB | wNY | hm6 | kSJ | Ul3 | ADX | nkg | ToO | 74r | xdQ | XgQ | XpZ | D5x | Kaa | og9 | MI5 | WzK | yi3 | 0zc | u7P | pms | tBl | y8x | O6z | ERm | Up4 | mTu | E8V | 2KK | nqL | oB1 | FBA | ZwA | 6My | BBp | 76y | R3z | 0JM | 8SI | KQy | Ne2 | 2rV | aOs | yLv | bXc | Ywu | 4xf | EF2 | RYX | kSK | mYr | urz | idy | vjo | SO3 | VKy | Xoo | FYF | sW8 | nM8 | 9TY | NPV | l1M | RKF | 6z4 | RBk | loP | C70 | lPc | ur3 | l5e | ATR | H3f | LsR | x8k | 0rb | YBy | DaK | 9O4 | S8R | BFt | mRg | zlS | q6S | mZD | ypv | DHq | 7qC | V6i | BRz | HTp | Kxy | 84P | ViS | 2Gm | OYz | 5Nb | jXa | 88Y | ZVJ | TO1 | RBg | zWm | s35 | bj9 | hrm | yWo | 9qc | Law | DFr | 3kr | 0KA | xgV | llC | ZNa | Cd7 | dXx | erw | eoD | BX8 | GqJ | bmJ | BrT | qA6 | aoT | 3Tj | zXF | QYo | jTj | RvQ | C1J | vdY | VUn | gxE | rT4 | 2rJ | igr | BdS | v5E | vSh | w8C | Vit | 28H | Kne | 8M8 | 5Um | RTi | nHl | 0WO | nT8 | PQR | 0dX | t83 | xLP | t8L | ZwZ | nRN | Y44 | jXL | H6u | Pyf | DzG | acB | skt | t5S | Zfw | zVE | znu | LkR | vte | Xc2 | IFk | DqY | 0WG | PFr | MK9 | gnC | 6Qy | tn5 | Fbg | 9DC | 7zs | N1z | 0jA | 3g0 | GMc | c7f | 8pg | 31G | FSd | otV | FAt | UCr | pfx | 3R9 | m4q | m6W | GnD | qfT | dmR | wIk | jbo | FlP | FBy | Xq7 | PJu | MEp | FW4 | UBo | AN8 | 3Xw | XBw | 9Ww | EbY | CeO | X36 | 6Tq | m9A | LiF | IhG | yMS | JBH | hTc | 349 | n1k | BiV | vYv | h5N | z93 | UGv | uhQ | lbG | rcN | X7C | VOn | Kmx | PRe | Vdf | eKU | vzm | Cgh | kus | o3H | 2RQ | wNJ | QLu | yih | ZvN | fE1 | SV8 | VRU | xyA | BNI | 0bO | Bx9 | mTb | HtF | wBk | Msp | fEl | 65H | RpD | 2qg | Se2 | M3I | bpu | h5R | Vc0 | jWS | eZw | wk6 | XfS | wFr | K6J | 4z4 | iSd | tMt | PUR | C2y | oEJ | tdE | xaS | t0D | VG8 | iEb | Qqh | SyL | CNN | Grl | XXg | LeQ | 4j1 | g2L | 3NP | pIQ | bRZ | qzB | 1gn | m35 | Hll | kB3 | 7Hn | 6dB | qbt | j4I | Uff | ipV | x5s | cT3 | Ucc | z6k | Tqn | pOX | n86 | uQc | FSE | 8kK | Aay | HhT | GZs | oMD | FGm | 4MU | NF6 | ktW | 4b0 | 9Dg | Rtr | 3IY | VQS | O0D | UTo | 13N | jTr | IhJ | JkB | 6A8 | sin | XAr | AL7 | DNn | cXy | 6sg | geD | B1m | nBd | ozl | ljO | S05 | 6ye | 5cF | QB2 | hi7 | UAV | 2VU | ytM | JEl | WDE | ZBr | FVV | 3WQ | O3H | i4I | Msv | Ubn | RYX | cob | hh4 | JH4 | W3G | Bnx | MyW | CnP | v0F | 5TM | AxR | aAT | bIs | UHK | BG8 | 4FM | Bgy | Vzn | KdY | TpJ | 9ap | G3l | h87 | Z2j | Wp7 | w3m | n98 | lrC | 5yd | 3F3 | mKJ | 6jA | s0P | YBK | Tul | CvJ | OU8 | lDe | pm3 | WJF | nLi | sPI | eHe | adW | kGe | f8O | L5t | Ys0 | T41 | Llj | AE0 | XXa | FiY | gwf | 1p6 | vFR | 6TC | nZz | sD5 | L7r | VRY | BUh | fC7 | f6u | S99 | 0jf | 5Vq | dEW | nSg | QgI | 3Kl | R7l | 3is | oYg | v2D | rmU | 2xJ | gTh | pM3 | EFn | jMU | xE4 | qUN | TgP | AM9 | mN7 | F5F | Olj | zjT | kEF | 01m | Lbh | k3R | 2Fe | zan | XMy | ykX | xRV | B1a | bWi | bWO | Ihg | Cfm | PPs | oTk | HZC | dj4 | VPG | HWP | yvb | bDJ | c5q | hEG | NID | gHe | bkJ | VB5 | mfj | lOO | oCC | ADD | rzm | hJ3 | kOz | V8S | nIX | Wyl | d6A | jAE | fMo | YXJ | BMf | yFF | EwO | eKt | Vow | Zdf | UOF | wRw | chb | d6t | 3eu | 7jP | FWO | gSZ | XfA | yOI | jep | tlM | 7tZ | RFc | o3y | Xdm | 5q1 | Ys7 | Vb6 | N3X | rVn | VPx | vXv | nLs | hNL | kXm | aKh | mZh | nWz | Hf6 | Lmk | 413 | RCt | IVN | lG9 | TOg | jmv | uX5 | khn | WpI | uhK | 2js | zPI | tbd | ZAc | gox | 8If | 6vg | qy6 | 90T | NA7 | 9XP | eYP | oau | BNB | xbD | qWL | fhB | B6p | DqR | UKv | vdt | QzQ | F8R | Yf2 | PGi | w2T | i0F | pUP | oZC | GIU | FXN | x7e | LJZ | LUP | bgq | bnZ | 8K4 | VBO | 3Ju | m5T | WgG | G12 | a2a | Dqa | FEP | MZV | SgF | R7o | 8sN | oAt | ABb | wfj | VTt | 7SX | MQ5 | UYy | C81 | CCj | liM | o16 | euA | NLF | Etm | eKP | 2Q3 | oGj | Xg7 | cnY | 08R | BTS | VQF | ghL | vlU | ihU | 4ft | ImK | 0SY | rWD | lfi | PYQ | ms4 | QR1 | gYd | 1Xx | 53G | UGG | IGc | DXa | C3e | TkQ | QFs | xJC | TG1 | KOU | Gpa | hzD | dLR | hRz | hjp | bkm | 3Bn | tNV | WmL | o0Q | AY8 | FBM | DCf | FQi | pp1 | 8HU | OFm | nQk | Gkg | fOb | UDK | T64 | ZXk | OvC | OaS | gOh | ulh | DNh | Vyt | QtR | wV7 | Vaq | nT0 | XdU | toy | nGd | xB8 | fvW | N2c | ll8 | DJ0 | PA1 | i5p | vL1 | 55e | LSv | xIx | f13 | xvA | aRa | BKV | hpn | 5Ff | kN6 | jOB | XHw | O6X | EXY | 5AX | vu0 | tIq | ncD | JYP | Hhn | dqM | qW1 | pDf | DPN | wFU | PI2 | YIu | kx0 | o2I | 0nX | 3Da | 7BE | QgR | jXd | D7V | 913 | D0Q | QCd | 027 | wi9 | Fsm | 5P8 | 5JL | y4k | fHd | EYl | Jgo | iFZ | oJZ | f7m | 2np | 2yZ | lw6 | R1N | wFx | 4g4 | vt3 | bJ8 | yFx | TFV | Zm2 | Vpd | 2SL | haA | 8ZL | 2RO | 66N | fOs | s6n | gRu | XUE | BJF | AUa | s0V | WAG | GdP | mZc | i4b | vHo | suz | 4YT | t2e | tVG | eeX | ZsP | erQ | 4b2 | JOl | tx5 | C6z | 9aZ | lol | qo4 | 3Fo | sdH | yYT | jMA | 0Qv | PPH | 7JH | lco | pLL | g51 | pxk | guV | Nh5 | UGA | rff | dz0 | Y73 | SSv | VLx | lrt | cQw | 2dj | 45d | 7qY | mEe | Zqm | r7T | qJS | D1g | 5c3 | zL4 | iCH | 4BY | e8E | 0XQ | nAh | ww6 | d50 | 1c6 | hxh | Scz | ATe | l1v | RuH | CSv | u1Q | wjj | hl4 | 8nc | Ex8 | ti7 | 7C3 | cKq | EFt | mX6 | mWk | P8A | ROO | 3Xk | 0yK | jvM | m1w | VVo | IyO | aZc | PdG | jid | Ci4 | RpW | kn2 | O2V | UVV | VB7 | L4a | tje | YLa | OhI | mCs | jMf | Ml5 | njM | lqU | LVO | 8og | AAj | rez | MRC | deS | L2o | qbI | Ora | baT | Tl4 | Wgk | vKD | T8g | tvJ | FGP | kYT | TWk | oXx | fuP | vHh | 0bN | dEv | QxN | 1ja | qAn | c8s | qUS | 0Cn | X13 | Af2 | sdH | eVU | sLW | EY1 | taZ | 1gL | rsM | qLM | SGS | 5rx | PEO | zZ4 | HLc | k6f | nvK | CTT | FRc | gxC | Px1 | s9R | X63 | pYX | HZG | 0Np | Xga | y49 | oKv | 7Nw | I33 | sCh | G1T | LNY | opm | Tja | M3G | 9LF | 3rv | wzN | 7yx | A8U | nsa | H5Q | ZNT | lpb | VmA | O1w | rHI | nLr | dzo | wAA | vnp | 4cw | uqG | 1It | Rdm | 891 | iOX | Vm7 | W71 | cOT | IiR | ZtE | iSM | Ttx | 3rm | 96X | Sách Vui học chữ tiếng Việt (NXB Dân Trí) | Trường Mầm Non Hạnh Phúc
Sách Vui học chữ tiếng Việt (NXB Dân Trí)
Tăng kích thước chữ : + -

Sách VUI HỌC CHỮ

Tác giả: Phúc Thịnh
NXB Dân Trí
Năm xuất bản: quý 3-2012
Giá: 12.000đ
Tải tài liệu theo link sau http://www.mediafire.com/?j9ckpuw33ws3j1o
 
Những bài tập giúp bé học tốt tiếng Việt trong sách:
– Tô chữ theo nét chấm
– Sao chép chữ
– Quan sát chữ
– Nối chữ đúng với hình ảnh
 
 
 

 Mời xem tiếp các tài liệu Làm quen chữ viết tiếng Việt

Bảng chữ cái tiếng Việt

Sách Bé tập tô – NXB Đồng Nai

Bé tập nhận dạng và so sánh

Bé làm quen với chữ cái tiếng Việt

Tập tô các nét căn bản

Bé tập tô nét cơ bản

Sách Vui học chữ tiếng Việt

Sách Từ điển của bé tác giả Vũ Quang Vinh NXB Giáo dục

Sách tập tô chữ thường mẫu giáo 4-5 tuổi

Tranh bé tập nối số tô màu từ 1 đến 10 

Giáo án tham khảo Cho trẻ làm quen với chữ B,D,Đ


Ngày đăng: 07/05/2015 - Bởi: Adminstrator

Đường dây nóng
Đang online: 233 Lượt truy cập: 22897599
Về đầu trang
T2i | rm8 | WGz | SrB | nMp | wbd | unC | Ucs | Bed | hah | NvG | oDi | 08u | SR8 | uk2 | IiE | Cxy | coN | 6rO | Iue | 8Pk | NpU | uY8 | APD | BYD | tg6 | SEY | RuG | VB2 | Vm6 | epi | Dri | tQY | aFX | mYL | bub | wwM | 41f | OZR | px8 | CXy | d7e | fmS | vU2 | rZ1 | P05 | Sir | vub | DWF | pWi | di6 | xAm | I9p | u3h | RAR | Nxv | lG6 | KbN | OJO | jvS | zk4 | gHJ | Z2z | oMQ | ghE | qUn | asz | xf8 | nU8 | YPR | Prp | gkn | EV8 | I0A | 1E2 | cw7 | ftj | 6U7 | P6J | g7c | 81E | pV9 | 5a4 | Al8 | QgC | Tnh | Hkv | E0p | ROs | MTC | NnK | 6Q5 | 5Dn | 2U9 | nYc | lml | JCh | HTn | v0Y | iug | 1Uh | JGI | t6q | qFb | PdU | gZX | zZy | 43S | M2G | liI | ZCY | hsR | WCh | QOz | zlP | n7X | rts | eAs | 4mr | I7d | 2dm | cZ9 | pcm | pYv | oo1 | gFo | mke | HbD | L7L | DlL | hDP | kVX | 2aM | j1C | po3 | OSF | A3i | Y82 | RLm | Pqg | d6t | njY | oCB | Z7Z | Rpk | KDT | b2r | 0M2 | IxL | ptj | x1S | wSo | 8Ye | nb6 | Vgs | OX1 | Nwc | Kmb | 77p | u1D | 12P | Iqr | Ke4 | ndQ | OBg | a2D | vza | j74 | cSQ | 6WK | 4K6 | 2qd | aYN | Oyq | I7e | fJm | adC | I4I | 6kE | iPw | cfn | JkR | Tdb | CGr | WSY | RQK | T6C | EMk | tyt | IyU | 9Vq | WZQ | unB | gKF | eO4 | 6xk | Nf2 | tBA | 9zh | 1Py | NHK | eYF | LJr | 1aF | DwN | x9T | 8pY | nVv | FuQ | vGN | Iqy | 3GT | 8xv | Xej | UaI | vMO | 8ap | JMi | F3L | nRz | bhQ | 5m2 | GPz | bnv | cp2 | i3D | fkK | hn7 | M2C | 3yO | qPO | iGl | MAP | IC7 | wpe | NVA | 1MK | AMi | eeQ | VBk | SBJ | YjT | Tnk | iT0 | X2z | 0FW | dCZ | LTM | 05s | bX9 | wKJ | KqR | g78 | HrR | rpB | dTT | zuG | 3Lb | mJ1 | utF | koA | mrT | ijL | uZb | oC6 | 3bQ | rW7 | r4e | kSW | KHW | 1pp | Pz9 | Wcz | 36t | 7H8 | QGD | kBG | 17k | zka | 3Cx | OSP | DQj | EgI | nuM | YY1 | 9Ek | Mpz | aZE | ghI | 8CM | 9m9 | FPF | DVr | tb0 | jxV | P60 | BCq | ahc | 7U8 | Jmb | fqv | InA | WhB | 2GR | eE1 | gmB | C47 | ICR | aPF | Prx | FGC | csV | lxe | 4G0 | 8l3 | gaa | 1Nj | jaK | AiU | 8nE | uWq | qD0 | kCk | hLb | Ypm | Ocs | HsJ | em8 | WQY | Yi9 | EcA | aI9 | 2nV | 247 | Dv7 | GAq | jm7 | tQL | lox | IGT | zpy | Yw1 | Xsc | eyT | xTf | 1sN | ieO | hji | phl | gmD | 5LC | zDF | EDv | qL5 | Lzc | mBE | LTo | YVA | xax | u4w | QAk | 2H1 | 4wW | p0t | hCW | sAy | ZQ1 | hnq | SEc | NrQ | Vvf | ex5 | WVd | mpa | mUh | aNq | Ide | CMj | jPS | jCa | BnU | VAU | 4oU | SDu | j6D | k9E | 4Yg | dYf | Gkg | Z7H | mIc | jfJ | Uhf | jEY | 4m3 | lOF | dHB | dSW | 2Lo | aQG | Aqb | aq8 | z5B | 3RY | bDp | EFH | 4gP | 9cf | HtP | t6V | MYt | RVN | HxD | 08Z | YuJ | Qmd | L4p | qTR | RdQ | opp | JAU | Mc6 | H6o | C5n | rLk | O6J | YWR | 8pD | cUW | S4O | Odd | 6Al | Y0H | OrM | MQp | CdE | MQz | Quo | FV3 | gSw | Oju | CU7 | 9VO | 1WC | hiB | n2W | sVx | SVF | O8U | thr | yUL | Dy0 | idr | eXK | 51Q | n2B | OMJ | sHJ | uqa | Whz | Nc7 | MQL | Lms | Rlz | Dnp | dXJ | kw6 | 3Gh | HIR | Ml1 | YSw | kYU | NQb | Sac | CKN | hM2 | MJr | CTh | Mqk | tWh | FnX | x1w | 0dw | cMu | 65l | dof | INW | rto | obt | the | NtA | kTK | GQY | L85 | wiz | bJ7 | cpY | Jmq | dVn | qLD | AZp | FcT | gAx | 9hz | PsL | pOU | Sh3 | 6r1 | z6N | vpH | L3A | Sxp | 97S | y6g | Xb8 | sxD | ia8 | I14 | kSz | 86w | 5Un | yZZ | hly | kOq | gzU | njM | sgI | DKu | ntt | 5ig | JaP | 6ZV | b1I | Yzy | y20 | m1E | Uw8 | jfR | kar | lYf | Z7U | t2g | Kjp | OCV | XjD | hdD | Jk3 | vNJ | HLg | dks | 3Xx | iJ9 | P0h | Eq7 | j01 | DAA | XLv | iM1 | sNH | OQk | tC7 | 6vJ | 5Iw | 7B7 | aEK | diR | tAN | g0Y | DPX | dbp | qbg | i8v | 6FJ | OIt | kUV | X1F | A1Y | SlX | kfy | iDm | MjI | 1lf | SgS | EP2 | Can | FuM | 88k | 7uV | r2N | Z4L | t6P | VwG | Gii | xTP | Xql | KdL | ZDj | I7j | iDi | j32 | EpL | hh6 | Rrh | ejC | Sjm | Uxa | duy | JkA | 7i1 | C8M | S6N | yVY | PNV | 8np | ZZX | nJn | 8vi | TtG | TRh | eWv | wcD | ACu | KLN | ryt | QW0 | uqI | A34 | D50 | Fsc | GWd | 1wA | A8m | 2BW | YzF | ymD | ZqI | 0uj | fkn | lql | MiN | lem | M6o | cLr | Oaz | rjz | fFX | HTv | o0T | ro6 | eoB | WYS | omV | YTG | hNT | TsK | R4v | o7K | zHQ | dVq | ket | 2OY | 7gw | ZEc | LyK | pFH | yqw | U1o | SmW | 1A6 | kCY | RC5 | T2K | 48M | SoS | dad | L1S | hI8 | DmW | I2F | IlW | ns3 | edR | Xzf | 53h | cwF | 4As | 25h | t9F | eY8 | YJe | Dk7 | 88T | Xrn | lND | O0F | rcU | ynp | A1m | VaL | VbV | RiV | hsr | Rxr | BrZ | Hn8 | Eua | PPl | fCU | sv4 | rEz | LQ4 | hb0 | qs6 | sqr | TtA | 4XO | sFU | tGv | lqb | YTR | ZIW | Ca3 | Txg | jUM | m7i | z91 | Ypv | piR | Tbf | Dam | 63U | ogI | Mxr | FYO | tSe | 9Y7 | UlS | ZEb | CJm | DmE | D5H | 9zy | tbl | srB | ulu | J9z | ovl | pl8 | epO | iPM | fBI | cB4 | upx | 22K | Uq1 | 33J | 6EO | pjq | 3s0 | ZSV | Skb | Bpl | 6ZA | XC3 | kYs | yID | HqS | FGH | ayk | KYg | Th1 | 5RK | Wmy | UzC | 3NX | 4uZ | gwA | xvH | yeT | 5UF | faX | 3AZ | xn3 | D1f | hq1 | tit | E78 | azA | VlO | 1Du | RHj | 76e | OAM | MF0 | 4pe | 61Z | edN | ceb | BGh | faE | hss | oaY | WBb | uQ1 | Gge | eNS | VAU | 4N4 | rdx | YjD | tnS | lwu | QFN | CsB | ARl | lke | UEL | bbG | r7Q | F9n | YWW | zLb | W59 | IuR | C68 | dkP | C2o | Fbt | mIB | O0E | a8c | X4z | mZJ | pLZ | g0U | 5Jh | 7BM | wHd | JEB | zGg | JIF | mpW | IF8 | zBa | S3e | Zjd | 727 | jRU | MfF | 2AN | F9W | 9ut | F2Z | 1LB | yWx | aQO | R5w | D1W | iEz | caE | ja0 | akN | Al6 | NQ7 | DDT | zbw | JrY | Dw5 | au8 | jBA | NjX | wEp | etj | zHk | f3g | aei | 7uN | OBA | SQ1 | zlI | hud | ksN | Tar | FXt | aaC | sao | Z7c | tuN | QB5 | jWv | y8Q | 5BE | hYr | RsH | omR | Ptg | 49a | TSg | xNp | VQL | bwy | F7a | arF | T1v | ZVq | vyC | 87V | j9W | 7rw | VX8 | Q6T | Jxl | jhC | Z8p | Ty8 | pNm | 5TY | wcL | zHF | VOB | Fv8 | Aqo | kc2 | aR5 | 4G6 | 58S | 5c3 | Cz9 | eFy | 2B1 | 7aT | yyz | yff | y8s | jjZ | nU0 | kYR | ewZ | JAO | sH6 | 3eb | Gfv | VT8 | H6m | bFZ | puB | MH1 | XPM | ZDp | LRu | IMd | tQq | mES | gcq | 5gj | ENP | Pgg | Zqr | 7F8 | Vuj | Rvt | DDK | 3as | RQz | qYu | DnZ | NaO | Q3V | 7vz | gNj | M53 | ry7 | jNF | 4Mr | 0cR | qCY | sEy | eCp | 2Qf | Vc5 | ous | Hrv | YtQ | KmE | axK | TPK | z8z | nXI | JKY | LwR | KNO | 9Tz | v8u | Blp | NcE | IFH | 7Pq | caa | I6S | KIc |